universadvokater.dk

Se vores arbejdsområder

Vi arbejder blandt andet, men ikke kun, med

 • Andelsboliger
 • Ansættelsesret
 • Arbejdsskader
 • Arv
 • Bankjura
 • Bestyrelsesarbejde
 • Bodeling
 • Bolig i udlandet
 • Byggeret
 • Børn
 • Compliance
 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Design
 • Domæner
 • Due diligence
 • Dødsboer
 • E-handel
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsprojekter
 • Ejerboliger
 • Eneforhandling
 • Entrepriseret
 • Erhvervsejendomme
 • Erstatning
 • Familieret
 • Fast ejendomsregulering
 • Finansiering
 • Fogedret
 • Fonde
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forvaltningsret
 • Forældreansvar
 • Forældremyndighed
 • Forældrekøb
 • Franchise
 • Fremtidsfuldmagter
 • Fuldmagter
 • Fusioner
 • Generationsskifte
 • Gældssanering
 • Hvidvask
 • Immaterialret
 • Inkasso
 • Insolvens
 • Internationale retsforhold
 • Internetret
 • IT-ret
 • Iværksætteri
 • Konkurrenceret
 • Konkurs
 • Kontrakter
 • Landbrug
 • Leasing
 • Lejeret
 • Likvidation
 • M&A
 • Markedsret
 • Miljøret
 • Omstrukturering af selskaber
 • Ophavsret
 • Patentret
 • Patientskade
 • Personaleforhold
 • Personret (umyndige mv.)
 • Personskade
 • Plagiering
 • Planlovgivning
 • Produktansvar
 • Rekonstruktion
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Sameje
 • Samliv
 • Samvær
 • Selskabsret
 • Separation
 • Skilsmisse
 • Skovbrug
 • Sportsret
 • Stiftelse af selskaber
 • Testamenter
 • Tvangsfjernelse
 • Turisme og feriehuse
 • Tvangsauktion
 • Udbudsret
 • Udlejningsejendomme
 • Varemærker
 • Virksomhedsomdannelse
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Virksomhedspant
 • Virksomhedsstrategi, -udvikling og ledelse
 • Voldgift
 • Værgemål
 • Ægtepagter

Ny lov om ansættelsesbeviser

Den 11. maj 2023 vedtog Folketinget den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, der træder i kraft den 1. juli 2023. Loven implementerer det EU-retlige arbejdsvilkårsdirektiv og erstatter den nuværende ansættelsesbevislov dog således, at en del af arbejdsgivers oplysningspligter efter ansættelsesbevisloven videreføres i den nye lov.

Loven gælder for alle medarbejdere i ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge i en referenceperiode på 4 på hinanden følgende uger. Der er således tale om en lovgivningsmæssig stramning i forhold til den nuværende lov, der gælder, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Loven vil også gælde, såfremt der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse.

Efter den nye lov skal de væsentligste oplysninger senest gives til medarbejderen inden 7 kalenderdage efter ansættelsesforholdets start, og den øvrige del af oplysningerne skal gives til medarbejderen inden en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Herved er der også for en del af oplysningerne vedtaget en stramning, da det følger af den nuværende lov, at alle oplysningerne skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

De væsentligste oplysninger, som skal gives inden for de første 7 dage af ansættelsen er bl.a.:

 • Parternes navne og adresser
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Stillingsbetegnelse eller titel
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Medarbejderens løn m.v., samt lønnens udbetalingsterminer, og
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid

Senest en måned efter ansættelsesforholdets start skal medarbejderen skriftligt oplyses om eventuelle øvrige oplysninger, der ikke allerede er givet, herunder bl.a.:

 • Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie eller andet fravær med løn
 • Opsigelsesvarsler
 • Ret til uddannelse som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder, og
 • Angivelse af kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet

Det vil dog i praksis oftest være nemmest at give medarbejderen alle oplysninger samtidig inden 7 kalenderdage af ansættelsesforholdets start.

Som noget nyt indfører loven en række mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår. Bl.a. kan en aftalt prøvetid fremover ikke overstige 6 måneder, og arbejdsgiver må ikke hindre en medarbejder i at tage arbejde for andre arbejdsgivere, medmindre arbejdet er uforeneligt med ansættelsesforholdet.

Den nye lov gælder for alle medarbejdere, der ansættes efter den 1. juli 2023, og vi anbefaler derfor, at arbejdsgivere opdaterer deres standard ansættelseskontrakter m.v., således at de efterlever de nye regler.

Medarbejdere, der er ansat før 1. juli 2023, skal dog ikke have et nyt ansættelsesbevis eller tillæg hertil, selv om ansættelsesbeviset ikke opfylder arbejdsgiverens oplysningspligt efter den nye lov. Hvis medarbejderen anmoder om det, skal arbejdsgiveren udlevere de manglende oplysninger senest inden for 8 uger, efter medarbejderen har anmodet herom. 

Såfremt arbejdsgiveren ikke iagttager oplysningspligten eller i øvrigt ikke handler i overensstemmelse med loven, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse.

Har du brug for rådgivning om de nye regler, eller ønsker du bistand ved opdatering af standard ansættelseskontrakter, kan du kontakte Andreas Olesen på ao@universadvokater.dk eller Ruth Caddock Hansen på rch@universadvokater.dk.


Det nye direktiv om cybersikkerhed, NIS2

Cybersikkerheden har i stigende grad været truet i den seneste tid. Dette hænger tæt sammen med den digitale omstilling.

Derfor har EU for nyligt vedtaget et nyt direktiv, NIS2, som har til formål at sikre et højere og mere ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af EU. Derudover skal der med det nye direktiv nu føres skarpere tilsyn, og såfremt ledelsen i virksomheder ikke lever op til direktivets krav, kan den gøres ansvarlig for brud på loven.

 

Er din virksomhed omfattet?

NIS2-direktivet finder anvendelse på offentlige og private enheder, der kategoriseres som vigtige enheder eller væsentlige enheder, og som udøver aktivitet eller leverer ydelser inden for EU.

Vigtige enheder er eksempelvis enheder, der beskæftiger sig med fremstilling af elektronik og maskiner, eller enheder, der beskæftiger sig med fremstilling af fødevarer eller kemikalier, hvorimod væsentlige enheder eksempelvis er bankvirksomhed, energi og offentlig forvaltning.

Små virksomheder, der har en omsætning på mindre end 10 mio. euro og færre end 50 ansatte, bliver som udgangspunkt ikke omfattet af lovgivningen, idet der dog er visse undtagelser.[1]

 

Hvilke krav stiller direktivet til din virksomhed?

Hvis man er omfattet af direktivet, betyder det, at ledelsen i organisationen skal kende til de regler, der findes i direktivet. Ledelsen har nemlig ansvaret for, at cyberrisici bliver forebygget.

Der er i direktivet krav til risikostyring og generel robusthed. Det vil sige, at virksomheden skal bekæmpe og mindske risikoen for skade. Det nuværende NIS-direktiv, der bliver byttet ud med det nye, bestemmer, at de enheder, der er omfattet af direktivet, skal have rimelige regler og procedurer til sikring af cybersikkerheden.

Det nye direktiv supplerer med krav om visse sikkerhedstiltag, som en virksomhed som minimum skal have. Dette indebærer bl.a., at der skal være procedurer, som skal hjælpe med håndtering af hændelser. Det kunne f.eks. være et konkret cyberangreb.

Derudover skal organisationen havde generelle retningslinjer for at vurdere og analysere trusler mod cybersikkerheden. Hertil kommer endvidere, at den interne kommunikation, korrekt brug af kryptering, forsyningskæder mv. skal sikres i organisationen.

Direktivet indeholder også regler om sanktioner. Den primære sanktion mod organisationer, som ikke opfylder direktivets krav, vil være bødestraf.

 

Hvad er næste skridt, hvis din virksomhed er omfattet af direktivet?

Som virksomhed, der er omfattet af direktivet, er det for det første vigtigt, at man sætter sig ind i direktivets regler. Dette kan ske ved, at ledelsen inkorporerer de minimumskrav, der findes i direktivet. Derudover bør ledelsen danne sig et overblik over de nuværende tiltag, som sikrer cybersikkerheden i virksomheden, og hvordan disse kan bringes i overensstemmelse med de nye krav.

Medlemsstaterne skal implementere NIS2-direktivet senest den 17. oktober 2024.

Som med meget andet EU-retlig lovgivning kan kravene virke overskuelige og omfattende. Derfor kan det være nødvendigt at søge advokatbistand eller teknisk bistand, så man sikrer sig, at kravene i direktivet efterleves.

Du er velkommen til at kontakte advokat/solictor Ruth Caddock Hansen.

 ------------------------

NIS2-direktivet kan ses i EU-tidende. 

Retssikkerhed i forfald

De seneste to årtiers regeringer og Folketing har underprioriteret landets domstole i en sådan grad, at det går voldsomt ud over retssikkerheden og sætter mennesker og virksomheder under voldsomt økonomisk og psykisk pres.

De seneste finanslove indeholder intet, der for alvor kan bringe retssystemet på fode igen. Nedturen og forfaldet fortsætter. Der er ingen tvivl om, at en del af forklaringen som det også gælder for politi, hospitals- og fængselsvæsen, stats- og kommunalforvaltninger - er strukturel, men det løses ikke ved økonomisk udsultning.

 • Bortset fra Cypern er vi det EU-land, der bruger færrest penge på domstolene pr. indbygger.
 • Danmark bruger 0,17% af bruttonationalproduktet til domstolene. Til sammenligning bruger Sverige 0,27% af BNP og Finland 0,24%.
 • I EU har kun Irland færre dommere pr. indbygger end Danmark.
 • Vi har 6,6 dommere pr. 100.000 indbyggere. Til sammenligning har EU-landene foran Irland og os på sidste- og næstsidstepladsen fra 11,2 til 41,5 dommere pr. 100.000 indbyggere.            
 • I gennemsnit er ventetiden på at få sin sag afgjort ved danske domstole nu 20 måneder. Nogle steder er den mere end 2 år.  Og i flere og flere retskredse kan man end ikke længere anslå, hvornår nyanlagte sager vil kunne afgøres.

Økonomiske krav, familieretlige sager, straffesager og alle mulige andre mellemværender og uenigheder: når vi er godt i gang med at forringe retssikkerheden så markant, som tilfældet er, er der mange andre af samfundets grundpiller, som også er ved at erodere.

Det har vi som advokater en speciel pligt til at gøre opmærksom på.


Lovpligtig transferpricing- dokumentation skal indleveres til tiden for at undgå bøder

Transferpricing handler om fastsættelsen af priser og vilkår for den handel, som foregår mellem to eller flere parter i samme koncern (såkaldte kontrollerede transaktioner). Virksomheder skal i den forbindelse løbende udarbejde skriftlig dokumentation, som kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

Tidligere var reglen, at dokumentation skulle indsendes på begæring fra Skatteforvaltningen, men nu skal dokumentationen indsendes automatisk til Skatteforvaltningen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet (selvangivelsen).

Hvis dokumentationen ikke indleveres, vil der blive taget stilling til, hvorvidt selskabet skal straffes med bøde for den manglende indsendelse af dokumentationen, og praksis på området er streng. Selskaber, der enten forsætligt eller groft uagtsomt undlader at indsende deres dokumentation rettidigt, kan straffes med en bøde på 250.000 kr. pr. selskab pr. indkomstår med et tillæg på 10 % af en eventuel indkomstforhøjelse afledt af den manglende dokumentation. Indsender selskabet efterfølgende dokumentationen, kan bøden nedsættes til 125.000 kr. pr. selskab pr. indkomstår, men stadig med et tillæg på 10 % af en eventuel indkomstforhøjelse.

KONTAKTINFO

Behøver man advokat, når man køber eller sælger bolig?

Interview med Sofie Thøgersen

Sommerhuse
... ferieparker, campingpladser, turisme, husbåde, ferielejligheder. Et af UNIVERSADVOKATERs specialer.

Vi er klar til at hjælpe, uanset om I er privatpersoner eller professionelle aktører på feriehus- og turismeområdet.

- 22,7 KB

 

Advokat Gitte Nedergaard (H) blev advokat i 1991 og fik møderet for landsretterne i 1992 og for Højesteret i 1997. Hun har tidligere undervist på Aarhus Universitet i aftaleret, erstatningsret og forsikringsret.

Gitte har arbejdet med juraen omkring sommerhuse, andre ferieboliger, camping og turisme siden hun blev advokatfuldmægtig i 1988 og er utvivlsomt Danmarks mest erfarne advokat inden for området.

Siden 1988 har hun været fast juridisk rådgiver for nogle af Danmarks største feriehusudlejningsselskaber, ligesom hun jævnligt rådgiver andre aktører på området, herunder "sommerhuskommuner". Hun har ofte rådgivet Feriehusudlejernes Brancheforening og har flere gange været aktivt involveret i den politiske proces på Christiansborg vedrørende lovgivning på feriehusområdet.

Hun har bistået utallige klienter med køb og salg af sommerhus, med skattemæssige forhold, lokalplaner, helårsproblematikken, problemer omkring sommerhuse på lejet grund osv.

Gitte har ført et stort antal retssager vedrørende forskellige problemstillinger omkring sommerhuse, herunder også straffesager vedrørende mulig overtrædelse af sommerhusloven og planloven. Hun har endvidere fungeret som rådgiver i forbindelse med en sommerhussag for EF-domstolen.

 

- 19,3 KB

 

Ruth Caddock Hansen er advokat og solicitor (England og Wales). Ruth beskæftiger sig navnlig med de internationale aspekter omkring turisme og ferieboliger.

 

- 15 KB

 

Advokatfuldmægtig Sofie Thøgersen bistår vedrørende køb og salg af sommerhuse.

Byggeri og entreprise

UNIVERSADVOKATER bistår flere hundrede håndværks- og byggefirmaer, rådgivere mv. med kontrakter, rets- og voldgiftssager mv.

Ring eller mail til

- 1,2 MB

advokat David Hermansen, 89 34 35 05, dh@universadvokater.dk

eller

- 1,4 MB

advokat Andreas Peter Olesen, 89 34 35 08, ao@universadvokater.dk.

David og Andreas, der hver eneste dag arbejder med retsforholdene omkring byggeri og fast ejendom, giver gerne et hurtigt råd i telefonen eller fortæller, hvad det koster, hvis de skal grave dybere.

COOKIEREGLERNE

Som ejer af en hjemmeside bliver du nødt til at forholde dig til cookiereglerne.

Hovedreglen er, at du skal indhente et informeret samtykke fra besøgende, inden du og andre anvender cookies til fx markedsføringsformål. Det er kun, hvis hjemmesiden alene bruger eller tillader, at der bruges cookies til teknisk nødvendige formål, at du ikke behøver at informere besøgende og få deres samtykke til cookies.

Idet der ofte er tale om behandling af persondata, når du anvender cookies på din hjemmeside, er det som regel også nødvendigt at sørge for overholdelse af databeskyttelsesregler ved brugen af cookies.

Hurtigt overblik:

Medmindre hjemmesiden alene anvender cookies til rent tekniske nødvendige formål, gælder følgende regler:

 • Besøgende skal informeres tydeligt om indsamlingen af deres oplysninger, herunder om hvilken type oplysninger, der vil blive behandlet og til hvilke formål.
 • Besøgende skal give et frivilligt samtykke ved et aktivt tilvalg.
 • Besøgende skal let kunne finde yderligere information om brugen af cookies på hjemmesiden.
 • Såfremt oplysninger bruges til forskellige formål, skal besøgende let kunne give samtykke til nogle formål og ikke andre.
 • Det skal være let for besøgende at afstå fra at give samtykke og til at trække samtykket tilbage.
 • Det skal kunne dokumenteres, hvad besøgende har givet samtykke til og hvordan samtykket er indhentet.

Hvis du vil vide mere om cookiereglerne eller fx ønsker at få udarbejdet en cookiepolitik, så kontakt Ruth Caddock Hansen på 89 34 35 03 eller rch@universadvokater.dk. Den indledende kontakt er altid gratis.

Har du brug for en
international advokat? 

Så er navnet Caddock! Ruth Caddock Hansen.

 

Få advokater er bedre kvalificeret til at bistå danske virksomheder med aktiviteter uden for Danmarks grænser end engelsk-danske Ruth Caddock Hansen.

Ruth er englænder og fik sin juridiske embedseksamen fra universiteterne i Lancaster og York i 1998. Derefter var hun i en årrække advokat i store advokatfirmaer i Oxford og London, hvor hun bl.a. arbejdede med kontrakter og ansættelsesret.

I 2000 opnåede hun bestalling som solicitor i England og Wales en bestalling, hun fortsat har.

Siden 2003 har Ruth arbejdet i danske advokatfirmaer, kun afbrudt af et par års ophold i Californien. I 2009 fik hun tillige dansk advokatbestalling. Hun kom til UNIVERSADVOKATER i 2017 og blev partner i 2020.

Ruth Caddock Hansen, der taler og skriver perfekt dansk, arbejder navnlig med internationale, men også med rent danske sager - kontrakter, GDPR og anden compliance, ansættelsesret og generel erhvervsret. Hun har mere end 20 års intensiv erfaring med at hjælpe virksomheder med juridiske udfordringer kloden rundt, ikke blot i Danmark og i engelsktalende lande.

Det koster ikke noget at spørge, hvordan Ruth kan hjælpe jer. Ring 89 34 35 03 eller send en mail til hende på rch@universadvokater.dk.

Advokat-bistand til alt

Nå, okay, der kom vi måske til at tage munden en anelse for fuld ...

Men vi kan meget mere end de få områder, der er plads til at highlighte her på hjemmesiden.

Ring 89 34 35 36 eller skriv til mail@universadvokater.dk. Så fortæller vi, hvad vi kan gøre for dig. Det koster aldrig noget, før vi aftaler det. 

 

Varemærker, patenter, design, ophavsret…

Vi hjælper jer med at sikre virksomhedens rettigheder bedst muligt. – Ellers har virksomheden måske pludselig slet ikke nogen rettigheder …

Hvorfor er det så vigtigt at få registreret virksomhedens rettigheder hos de rette myndigheder?

Statistikker viser, at virksomheder (i EU) har cirka 30 % højere indtjening pr. ansat, når de ejer immaterielle rettigheder i forhold til virksomheder, der ikke gør, og i USA stammer over halvdelen af omsætningen i de 500 største virksomheder direkte fra udnyttelse af immaterielle rettigheder. Eksperter vurderer endda, at disse virksomheders børsværdi afhænger direkte af deres immaterielle rettigheder for så vidt angår mellem 70 % og 90 % af virksomhederne.

Hvis din virksomhed skal tælles med i den sjove del af statistikken, så kan vi hjælpe dig.

Kontakt advokatfuldmægtig Sofie Thøgersen på telefon 89 34 35 06 eller ved at skrive til st@universadvokater.dk.

I UNIVERSADVOKATER har vi ingen  skrevne regler mod kønskvotering, chikane, mobning, diskrimination … Og det er vi ret stolte af.

Hvad skal man med regler, når den generelle firmakultur helt af sig selv regulerer ordentlig opførsel? Og hvad hjælper skrevne regler, hvis firmakulturen halter? Vi har fx heller ikke skrevne regler mod tyveri og vold.

Socialt

Pianobaren

UNIVERSADVOKATER har til huse i bl.a. det hedengangne Jacobs BarBQs lokaler i Vestergade 3 i Aarhus.

Adressen er fyldt med historie - helt tilbage fra vikingetiden og fra middelalderen, hvor der på stedet var begravelsesplads for byens klosterhospital, Helligåndshuset. I midten af 1700-tallet opførtes her en firelænget købmandsgård, Høkergården. Den ene længe blev dog for omkring hundrede år siden revet ned og gav plads til den specielle bygning, der blev til pianobar i forbindelse med Jacobs BarBQ, som brødrene Jacob og Samson Evar åbnede i 1973.

- 76 KB

Restauranten blev hurtigt kendt for sit spidstegte kød, humus og pitabrød, sine lange åbningstider, hyggelige atmosfære og de mange kunstnere, der optrådte og i øvrigt havde deres daglige/natlige gang på stedet. I mange år lå Jacobs BarBQ faktisk højt på top10-listen over Aarhus-attraktioner -lige i hælene på Den Gamle By, Musikhuset m.fl. Mange aarhusianske ægteskaber har deres udspring i pianobaren, det foretrukne aarhusianske flirtested som nok samtidig må tage sin del af ansvaret for ganske mange skilsmisser.

I Jacobs BarBQs pianobar har navne som Thomas Eje, Preben Christensen, Anders Bircow (Linje 3), Søren Pilmark, Arosia, Anne Linnet, Pia Raug og mange flere optrådt. Pianobaren var også "stamsted" for politikere som Svend Auken og Aarhus-borgmestrene Thorkild Simonsen og Flemming Knudsen.

I det daglige er pianobaren nu reception for UNIVERSADVOKATER og stedet, hvor firmaet afvikler både interne arrangementer og kurser og andre møder for klienter og forretningsforbindelser. Men vi holder samtidig stedets kulturelle traditioner ved lige. Efter vores indtog i lokalerne har bl.a. jazzorkesteret Arosia, Chopin-pianisten Dominik Stepanski, operasangeren Lykke Appelon og bluessangeren og -guitaristen Tim Lothar optrådt i pianobaren.

- 62,7 KB

Tværfaglige specialister med branche-
kendskab.

Hvis man som advokat er hardcore juridisk specialist og kun har begrænset føling med juraen, erhvervslivet og samfundet i øvrigt, rådgiver man i et vakuum og det gavner ikke jer som klienter.

Vi betragter først og fremmest os selv som generalister advokater, der arbejder tværfagligt, men som hver for sig har en særlig viden på forskellige fagområder.

Erhvervsvirksomheder kan sagtens fra tid til anden have behov for specialistrådgivning inden for netop deres niche, men i dagligdagen er det typisk andre ting, der fylder: ansættelsesforhold, compliance, kontrakter, dårlige betalere, varemærker, retssager, offentlige myndigheder, selskabsforhold, strategi, konkurrenceforhold, køb og salg af virksomheder osv.

"Generalist" har i mange år været og er stadig lidt af et fyord i advokatbranchen. Men er I blandt 99 ud af 100 små og mellemstore virksomheder, er det en generalistadvokat med branche- og specialistviden, I har brug for. Ikke det modsatte.

------------------

Det kan måske koges ned til et citat, som sætter begrundelsen på spidsen: "En ekspert er en person, der ved mere og mere om mindre og mindre og til sidst ved alt om ingenting".

Eller som pianisten Daniel Barenboim lidt mere uddybende har sagt det: "En specialist er en person, der ved mere og mere om mindre og mindre. Hvis man tænker for specialiseret, har man sjældent mulighed for at forstå et problems mange forskellige aspekter. Man river tingene ud af deres sammenhæng. Helheden, den organiske sammenhæng, er gledet ud af vores tænkemåde - evnen til at få øje på sammenhængene".

Praktiserende læge, speciallæge, kiropraktor, fysioterapeut ...?

- 9,1 KB

Advokat Andreas Peter Olesen beskæftiger sig i stigende omfang med de mangeartede juridiske udfordringer, som de forskellige aktører inden for den sundhedsfaglige verden møder.

Kontakt Andreas på 89 34 35 08 eller ao@universadvokater.dk, hvis du har behov for bistand vedrørende sundhedsjura i bred forstand. Den første samtale er altid gratis.

Se også www.sundhedsjura.tips.

 

Boligkøb og -salg 

Vi er professionelle, hurtige, til at tale med og billigere end du måske tror.

Når du køber og sælger bolig, er det med stor sandsynlighed de største og vigtigste økonomiske enkeltdispositioner, du foretager i dit liv. Det, du gør, eller skulle have gjort, kan forfølge dig i mange år, måske resten af livet. Derfor er det meget uforsigtigt ikke at benytte sig af professionel, uvildig rådgivning.

Én ting er den større risiko for de helt store katastrofer, der kan lægge din økonomi i ruiner, hvis du køber eller sælger bolig uden kompetent rådgivning. Men herudover er der de mange små fælder, der også kan koste dig dyrt, eller som kan betyde, at du må leve med forhold, som du ikke ønsker.

Som din advokat under en bolighandel er det Sofie Thøgersens opgave at sikre, at du ikke løber unødvendige risici. Overser Sofie noget, hun burde have opdaget, er du dækket af vores advokatansvarsforsikring.

Vi hjælper mennesker landet rundt med at købe og sælge bolig og andre ejendomme. Og vi hjælper med de mange andre juridiske problemer, der kan opstå omkring boliger før, under og efter køb eller salg. Allerhelst hjælper vi med at forebygge.

Kom sikkert gennem din ejendomshandel med professionel advokatbistand. Få en fast pris og hør, hvordan vi sikrer dig.

Der er stor forskel på, hvilken bistand den enkelte køber eller sælger har behov for, og vi vil gerne give dig den helt rigtige pris frem for en "standardpris", som måske indeholder noget, du ikke har behov for - eller ikke dækker noget, du har behov for.

Vi har ikke andre interesser at varetage end dine. Vi skal ikke sælge dig et lån eller en forsikring eller et hus for enhver pris. Det eneste, vi skal, er at sikre dig, at du sælger eller køber til den rigtige pris, på de rigtige vilkår og uden at få fingrene i klemme.

Sofie har telefon 89 34 35 06 og kan mailes på st@universadvokater.dk.

Det koster aldrig noget, før vi aftaler det.

Få en in-house advokat

UNIVERSADVOKATERs advokater har årtiers erfaring med at fungere som "extern in-house advokat" for store og mellemstore virksomheder og organisationer, typisk således at advokaten nogle dage om ugen eller måneden for et fast vederlag udelukkende arbejder for pågældende virksomhed med faste og forefaldende opgaver. Bistanden ydes på virksomhedens adresse, fra vores kontor i Aarhus eller i en kombination.

En in-house-aftale med os betyder, at juraen bliver inkorporeret i virksomhedens dagligdag på en helt anden måde end ellers med alle de fordele, det indebærer:

 • risikoen for konflikter, tab og retssager minimeres
 • kontrakter professionaliseres
 • compliance i forhold til persondatabeskyttelse, whistleblowing, hvidvask mv. optimeres
 • virksomheden kommer til at fremtræde mere professionel og korrekt udadtil i kommunikation og dokumentation
 • tilbud og kontrakter gennemgås juridisk inden de afsendes eller underskrives
 • tilliden til virksomheden øges hos banker, kunder og mulige kunder, forretningsforbindelser mv.
 • virksomhedens medarbejdere kan let få et hurtigt råd fra en, de kender fra deres arbejdsplads, inden et lille problem bliver stort
 • osv.

Fordelene for jer ved at indgå en in-house-aftale med os frem for at ansætte en jurist i virksomheden er også til at få øje på:

 • UNIVERSadvokatens arbejde for virksomheden dækkes af vores ansvarsforsikring
 • advokaten bevarer sin tilknytning til det juridiske miljø hos os og visner ikke fagligt, kan sparre med kolleger og trække på vores respektive ekspertiser
 • advokaten kan benytte vores særdeles omfattende internationale netværk, vores interne og eksterne databaser osv.
 • i forbindelse med lidt større opgaver vil advokaten kunne inddrage kolleger fra advokatfirmaet i opgaven med større effektivitet og mindre omkostninger til følge, end hvis opgaven udførtes af (andre) eksterne advokater. Mindre kompetencekrævende opgaver vil ofte med fordel kunne udføres af vores juridiske studentermedarbejdere.
 • virksomheden undgår forpligtelser i relation til ferie, sygdom, forsikring, efteruddannelse, ophør etc. og vil let kunne skrue op og ned for de juridiske ressourcer
 • vi opererer med en back up-advokat, der kan træde til ved hovedadvokatens sygdom, ferie mv., og som vil kunne lette overgangen ved hovedadvokatens eventuelle ophør.
 • virksomhedens medarbejdere vil typisk kunne benytte vores faciliteter i Aarhus til møder mv.
 • ... osv.


Den advokat, der indgår i en eventuel in-house-aftale med jer, vil være matchet ud fra jeres branche og behov. Pågældende har måske en international baggrund eller særlig erfaring mv. inden for entrepriseret, compliance, fast ejendom, ansættelsesret, turisme, sundhedsjura eller andet.

Send en mail til advokat Jørgen Pedersen (jp@universadvokater.dk) eller ring til ham på 89 34 35 36 for at høre nærmere.

En in-house-aftale er billigere, end I tror. Både målt på hvad I skal betale til os - og hvad I slipper for at betale til andre! Giv jer selv et løft.

Kultur

Sopran Lykke Appelon

UNIVERSADVOKATER er stolte af at samarbejde med operasangeren Lykke Appelon, som vi støttede med et legat i 2021-22.
"Kære advokater.

Tak for muligheden for et forhåndskig på jeres nye hjemmeside. ... en lille perle, en oase blandt grå mus. Jeg vil glæde mig til at vende tilbage med jævne mellemrum. Jeg kan slet ikke lade være."

(Anonym, medier og reklame)

Erfaring med internationale sager

UNIVERSADVOKATER arbejder ikke bare internationalt. Vi er internationale.

 • En af vores advokater er englænder (men taler og skriver perfekt dansk). Hun er engelsk solicitor og dansk advokat. Har arbejdet med internationale retsforhold kloden rundt på engelske og danske advokatkontorer i over 20 år. GDPR har hun fx arbejdet med i 28 lande.
 • En anden har arbejdet internationalt siden slutningen af 1970'erne. Han var en af 8 stiftere af en af verdens største og mest anerkendte advokatsammenslutninger. Han sad i sammenslutningens bestyrelse i 18 år og var en del af direktionen i 8 år.
 • En tredje advokat har ført en flerårig voldgiftssag om en lille milliard danske kroner mod en mellemøstlig stat ved The ICC International Court of Arbtration i Paris. Hun har udført kontraktarbejdet i forbindelse med turnerende udstillinger af egyptiske artefakter og en irakisk guldskat til nogle af verdens største museer. Og kontraktarbejdet i forbindelse med indretningen af og udstillingerne i Bahrains nationale monument. Hertil kommer betydelige opgaver over hele Europa, i USA, Korea, Costa Rica og mange andre steder.

Så vi kender turen. Også med de mere ydmyge sager, dem der er flest af. Nogle af dem finder du lige her.

 

- 4,7 KB

Kontakt Ruth Caddock Hansen, hvis du - måske - vil have vores hjælp. Du kan ringe til Ruth på 89 34 35 03 eller sende hende en mail på rch@universadvokater.dk

GDPR
Ruth Caddock Hansen og Sofie Thøgersen hjælper jer sikkert gennem compliance-junglen.

GDPR, persondatabeskyttelse, privatlivsbeskyttelse, cookieregler, compliance kært barn omgiver sig med mange navne.

Som virksomhed skal man behandle personoplysninger om fx medarbejdere og kunder på sikker måde og kun i nødvendigt omfang. Siden foråret 2018 risikerer man betragtelige bøder, hvis man ikke efterlever reglerne.

GDPR-reglerne er udtryk for en bureaukratisering, der udgør en betydelig belastning for virksomheder i alle størrelser, men typisk er tungere at bære, jo mindre man er.

Ruth Caddock Hansen og Sofie Thøgersen har meget betydelig erfaring med GDPR og har bistået alt fra helt små virksomheder til multinationale koncerner med at efterleve reglerne ikke bare i Danmark, men i omkring 30 andre lande i og uden for Europa.

De hjælper også gerne jer. Deres tilgang er, at reglerne skal efterleves til punkt og prikke, men minimalistisk. Vi puster ikke opgaven og prisen op.

Kontakt Ruth på 89 34 35 03 (rch@universadvokater.dk) eller Sofie på 89 34 35 06 (st@universadvokater.dk).

Politik

Hvorfor?

Hvorfor skal 5,8 mill. danskere 10 gange om dagen klikke "Accept all cookies", mens mindre end 1 prodecimille af landets befolkning, assisteret af en hel del flere ikke-danskere, har stort set frie hænder til at sexafpresse unge kvinder på nettet og bedrage uforsigtige eller uheldige danskere for millioner af kroner?

- 40,5 KB

Kan det være fordi vores politikere og myndigheder slet ikke er deres opgave voksen - ikke kan eller vil prioritere, danser efter EU's og USA's piber og kun evner overflade"løsninger"?

Hej jurastuderende: tænker du uden for boksen?

UNIVERSADVOKATERs advokater har altid været first movers med mangt og meget inden for advokatbranchen og på andre områder - og sådan er det stadig.

Vi kan selv. Men det betyder ikke, at vi ikke lader os inspirere af og samarbejder med andre. Tværtimod.

Inspiration og idéer henter vi typisk uden for advokatbranchen, dér er idéerne flest. Fx hos nogle af de iværksættere, vi hjælper med juraen og forretningsmodellen.

- 29,3 KB

Er du jurastuderende, er du sikkert endnu ikke fanget i advokatvaner og -konventioner. Måske er du tilmed bevidst om, at store dele af advokatverdenen om 10 år vil være radikalt forskellig fra i dag. Og måske er du endda så langt fremme i skoene, at du har gjort dig konkrete tanker om et koncept, it eller andet, der virkelig kan gøre en forskel for juridisk og anden rådgivning i de kommende år.

Send en mail til Jørgen Pedersen (jp@universadvokater.dk), hvis du har en mere eller mindre færdig idé og vil dele og måske endda i sidste ende udvikle den sammen med os.

Er idéen ikke helt ude i skoven - men vi elsker skæve og ufærdige idéer - og er den ikke ren copy-paste med lidt fernis, kvitterer vi med et par billetter til Musikhuset eller måske et weekendophold på et hotel.

Erhvervsejendomme

Udlejning eller salg (beboelse, produktion, butikker, kontor ...), projekter, seriesalg, udstykning, administration ...

Gitte Nedergaard (H) har rådgivet vedrørende alle dele af juraen omkring det professionelle ejendomsmarked i mere end 30 år.

Kontakt Gitte på 89 34 35 00 eller via gn@universadvokater.dk, hvad enten det drejer sig om køb, salg, tvister, lejeforhold, administration, reguleringsforhold eller anden jura vedrørende fast ejendom i erhvervs- eller foreningsmæssig sammenhæng.

 • Erhvervsejendomme
  • Produktion, lager, butikker, udlejning ...
 • Beboelsesejendomme
  • Udlejning, ejerlejligheder, andelsboliger
 • Ejendomsprojekter
 • Seriesalg
 • Udstykning
 • Planlov
 • Ejendomsadministration

 

Et godt tilbud

appvokat 

Appen, der giver mest mulig advokat for mindst mulig udgift. Plus alle de andre fordele.

- 25 KB

 

UNIVERSADVOKATERs app, appvokat, er indtil videre den eneste af sin slags, ikke bare i Danmark, men i verden.

Med et abonnement på appvokat-appen får din virksomhed en lang række fordele, bl.a. men ikke kun

 • et antal gratis advokattimer
 • faste priser på mange juridiske opgaver
 • juridisk hotline vedrørende både erhvervs- og privatjura
 • rykkerservice
 • inkasso
 • forskellige fordele for virksomheden og alle dens medarbejdere, der ikke har noget med advokater og jura at gøre:
  • lodtrækninger om store præmier
  • forskellige tilbud
  • Danmarks nok største rabat på benzin og diesel
  • gratis adgang til Danmarks største rabat- og fordelsportal
  • Danmarks bedste whistleblowersystem for næsten ingen penge.

 

- 38,6 KB


Over 1.000 danske virksomheder abonnerer allerede på appvokat.

Benytter I rabatterne og andre fordele i appen, dækker de let det årlige abonnementsgebyr.

Send en mail til mail@appvokat.nu eller benyt formularen her. Så bliver du kontaktet af vores salgschef i dit område.

Iværksætteri, start ups, virksomheds-udvikling ...

Er du iværksætter (eller påtænker at blive det), eller er du kørt fast med en forretningsidé, bør du overveje at kontakte Jørgen Pedersen.

Ud over at være advokat (H) har Jørgen gennem tiden startet og ledet omkring 20 virksomheder i vidt forskellige brancher og rådgivet mange flere. Han har udviklet apps, opfundet elektronik, designet hjemmesider, møbler og meget andet. Og han har et kæmpe netværk i Danmark og internationalt, ikke bare inden for juraens verden. Og en smule jura hænger også stadig ved.

Jørgen arbejder bl.a. med virksomhedsudvikling og -rådgivning, strategi og ledelse. Han har virket i advokatbranchen siden 1978, fra 1982 som selvstændig advokat. Hans hands on-erfaring som stifter, ejer og leder omfatter bl.a. virksomheder inden for

 • jura
 • parkering
 • inkasso
 • teknologiudvikling
 • telemarketing
 • facility management
 • udvikling af apps
 • virksomhedsrådgivning (strategi og ledelse)
 • patentrådgivning
 • bogforlag
 • vagt og sikkerhed
 • kursusvirksomhed

Ring til Jørgen på 89 34 35 36 eller send ham en mail via jp@universadvokater.dk. Den første snak er gratis.

- 220,7 KB

It og tech

Kontrakter, beskyttelse, tvister, licenser, hosting, cloud, drift, generelle betingelser ...

Tag David Hermansen med på jeres hold. Det betaler sig.

89 34 35 05. dh@universadvokater.dk.

Det koster ikke noget, før vi aftaler det.

- 12,8 KB

Lejeret

Sofie Thøgersen rådgiver og bistår på anden vis vedrørende lejeforhold, navnlig udlejere både dem med mange og dem med få eller kun et enkelt lejemål. Et par lejere er der også blandt klienterne.

Du kan indgå en aftale med Sofie om en enkelt sag eller som mange allerede har gjort lave en stående samarbejdsaftale, så I altid har hjælpen lige ved hånden og kender arbejdsgangen og vilkårene.

 • Lejekontrakt
  • Erhverv
  • Privat
  • Tidsbegrænsning
 • Lejeregulering
  • Forhøjelse
  • Nedsættelse
 • Mangler
 • Tvister
  • Huslejenævn, byret, fogedret
 • Fraflytning
  • Opsigelse, ophævelse, udsættelse, syn, flytteopgørelse.

 Ring til Sofie på 89 34 35 06 og få en gratis snak om mulighederne eller mail st@universadvokater.dk.

- 61,6 KB

 

 

Ansættelsesret

Ruth Caddock Hansen og Andreas Peter Olsen er UNIVERSADVOKATERs ansættelsesretsadvokater.

Kontakt Ruth på 89 34 35 03 (rch@universadvokater.dk) eller Andreas på 89 34 35 08 (ao@universadvokater.dk). Den første snak er gratis.

 • Ansættelseskontrakter
  • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Direktørkontrakter
 • Fratrædelsesaftaler
 • Vilkårsændringer
 • Orlov
 • Sygdom og ferie
 • Hjemmearbejde
 • Kollektive overenskomster
 • Bonus og incitamentsløn
 • Inter-nationale ansættelsesforhold
 • Opsigelse og bortvisning
 • Erhvervshemmeligheder
 • Mobning og chikane
 • Arbejdsmiljø
 • Persondataregler
 • Virksomhedsoverdragelse, massefyringer
 • Personalehåndbøger
 • Diskrimination og forskelsbehandling
 • og alt det andet.

Når det gælder internationale ansættelsesforhold, har Ruth Caddock Hansen bl.a. tre års erfaring med Employment and Discrimination Law fra engelske advokatfirmaer.

- 50,3 KB

 

Ny kvikguide om reglerne for udbetaling af elektroniske gavekort

Hvis din virksomhed sælger elektroniske gavekort til forbrugere, skal du være opmærksom på, at I er forpligtede til at udbetale værdien af de elektroniske gavekort. Forbrugerombudsmanden har den 21. september 2022 offentliggjort en kvikguide, som vejleder om betalingslovens regler for udbetaling af værdien af elektroniske gavekort.

Du kan finde kvikguiden her: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kvikguide-til-udbetaling-af-elektroniske-gavekort.pdf

Har du brug for juridisk rådgivning om elektroniske gavekort, kan du kontakte Ruth Caddock Hansen på rch@universadvokater.dk

Materialeprisstigninger

Entreprise

I ethvert byggeri indgår materialer.

Indtil afslutningen af Anden Verdenskrig havde byggeriet ca. 400 anvendte materialer, af hvilke stort set hele landet var bygget. I år 1970 havde byggeriet ca. 10.000 anvendte materialer, og i år 2022 anvendes op mod 500.000 forskellige materialer.

Materialeprisstigninger har de seneste år fyldt mere og mere i byggebranchen. I en periode med historisk høj inflation og tårnhøje priser på råvarer er dette højaktuelt.

Mange aktuelle konkurser i byggebranchen skyldes likviditetsproblemer hos entreprenørerne, der har været i klemme i såkaldte fastpriskontrakter, dvs. aftaler uden mulighed for kompensation for prisstigningerne, fordi entreprisesummen ifølge aftalen ligger fast i hele byggeperioden.

Ifølge både de almindelige regler samt efter AB 92 og ABT 93 er der ikke mulighed for kompensation for materiale- og brændstofprisstigninger eller indeksregulering af entreprisesummen, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt.

Hvis AB 18 eller ABT 18 er aftalt, har entreprenøren derimod mulighed for kompensation for materiale- og brændstofprisstigninger i første byggeår, og efter første byggeår har entreprenøren mulighed for at indeksregulere entreprisesummen, dvs. forhøje denne i takt med den øvrige inflation i samfundet.

Dette følger af reglerne i AB 18 i §§ 34 og 35, og tilsvarende gælder ifølge ABT 18 §§ 32 og 33.

Det er entreprenøren, der har bevisbyrden, hvilket rent praktisk betyder, at det er entreprenørens arbejdsbyrde at dokumentere kravet om merbetaling mod bygherren.

Dette er desværre ikke ligetil, idet ovennævnte regler opstiller en række betingelser og krav, som skal opfyldes, før der kan kræves ekstra betaling fra bygherren.

Bl.a. er det et krav, at prisstigningerne er indtrådt efter tilbudsdagen, at de er generelt forekommende i branchen, og at de fremgår af officielt prismateriale eller kan dokumenteres på anden måde.

Prisstigningerne skal i øvrigt være ekstraordinære, hvorved forstås, at prisen overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigninger indtrådt efter indkøbstidspunktet kan ikke medregnes.

Derudover er det bl.a. en betingelse, at godtgørelsen for prisstigningerne udgør mindst 0,5 % af den samlede entreprisesum, medmindre der er rejst tilsvarende berettigede krav herom fra underentreprenører.

UNIVERSADVOKATER bistår løbende entreprenører med gennemførsel af krav om kompensation for materiale- og brandstofprisstigninger og i øvrigt også bygherrer og totalentreprenører med at forsvare sig mod sådanne krav.

Har I spørgsmål hertil, eller står I konkret med krav i jeres virksomhed på kompensation for materiale- og brandstofprisstigninger, er I altid velkomne til at kontakte os.

Det koster ikke noget, før vi aftaler det.

Advokat David Kjær Hermansen har udgivet bogen Mangler og produktansvar ved byggematerialer på forlaget BOGUNIVERS. Bogen kan købes på forlagets hjemmeside www.bogunivers.dk eller i boghandlen (ISBN 978-87-9267-318-3).

Er du klient hos UNIVERSADVOKATER, kan du bestille bogen gratis på: mail@universadvokater.dk

 

Husk at få accept til reservation af beløb på forbrugerens betalingskort

Forbrugerombudsmanden har i en pressemeddelelse den 26. januar 2023 offentliggjort, at når en virksomhed foretager reservation af beløb på forbrugerens konto uden samtykke, så er det Forbrugerombudsmandens vurdering, at det er en overtrædelse af betalingsloven og god skik.

Forbrugerombudsmanden har behandlet en række sager om reservation af beløb på forbrugernes konti. Ved reservation af beløb på forbrugerens konto mister forbrugeren rådigheden over det reserverede beløb i den tid, hvor reservationen er opretholdt. Det er en formueretlig disposition over forbrugernes penge, hvilket kræver en aftale.

Der kan reserveres beløb, når forbrugeren fx betaler med internationale betalingskort som Visa og Mastercard hos webbutikker, dog ikke ved Dankort.

Ved køb på internettet fremgår det typisk ikke af webbutikkernes hjemmesider, at det beløb, som forbrugerne skal betale, vil blive reserveret på deres konti, når de vælger at betale med internationale betalingskort, indtil betalingen faktisk trækkes ved produkternes afsendelse. For at overholde betalingsloven skal virksomheder sørge for, at forbrugeren er klar over, at der sker reservation af et beløb i forbindelse med deres bestilling - og have accepteret dette.

Forbrugerombudsmanden oplyser, at en række virksomheder, der leverer betalingsløsninger til webbutikker, er blevet orienteret om, hvor oplysninger om reservation af købsbeløb kan stå i bestillingsprocessen, så det sikrer forbrugernes accept af, at beløbet blokeres, indtil webbutikken sender produktet og trækker sin betaling.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man overholder forbrugerbeskyttelsesregler i betalingsloven m.v., kontakt Ruth Caddock Hansen på 89 34 35 03 eller rch@universadvokater.dk. Den indledende kontakt er altid gratis.

Du kan læse mere om sagerne her: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2023/blokering-af-belob-pa-forbrugeres-konti-sker-uden-samtykke/

Arbejdsskade ved hjemmearbejde

Er en skade sket, mens jeres medarbejder er ved at udføre sit arbejde hjemmefra, er medarbejderen som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dette gælder, uanset hvorfra i hjemmet arbejdet blev udført, da skaden skete.

Det fastslår Ankestyrelsen i principmeddelelse 40-22.

Som arbejdsgiver kan I sikre jer bedst muligt ved at stille tydelige betingelser om, hvordan arbejdet i hjemmet skal udføres, f.eks. om hjemmearbejdspladsens indretning. Hvis medarbejderen ikke overholder sådanne betingelser på skadestidspunktet, gælder ovennævnte udgangspunkt nemlig ikke.

Det er et krav, at betingelserne, som I har stillet, er tydelige.

Ankestyrelsen fremhæver i den forbindelse, at der som udgangspunkt er tale om tydelige betingelser, når:

 • betingelserne konkret fremgår af virksomhedens personalehåndbog, retningslinjer eller lignende,
 • betingelserne fremgår af en kontrakt om hjemmearbejde, som tilskadekomne har indgået med arbejdsgiver, eller
 • arbejdsgiver på anden måde skriftligt eller mundtligt har oplyst medarbejderen om betingelserne.

Ankestyrelsen foretager også en negativ afgrænsning, og fremhæver at betingelsen om tydelighed ikke er opfyldt, når

 • arbejdsgiver generelt opfordrer til eller anbefaler en indretning af hjemmearbejdspladsen,
 • arbejdsgiver generelt henviser til anbefalinger fra eksempelvis sundhedsmyndighederne eller lignende, eller
 • arbejdsgiver alene stiller arbejdsudstyr, som eksempelvis arbejdsstol og -bord, til rådighed.

Momenterne er dog ikke udtømmende, og det vil altid være en konkret vurdering. Det afgørende er, om skaden kan siges at være sket som følge af arbejdet, eller om den skyldes private forhold.

Kontakt advokat Andreas Olesen hvis I har spørgsmål om arbejdsskader og hjemmearbejde.

180223

 

Nyt om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom

I 2012 blev der indført regler om, at de største danske virksomheder skal opstille et måltal og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan og rapportere herom. Reglerne blev skærpet ved lov nr. 568 af 10. maj 2022, der trådte i kraft den 1. januar 2023, og Erhvervsstyrelsen har opdateret deres vejledning som følge af lovændringen.

De nye regler medfører bl.a., at virksomhederne med virkning fra 1. januar 2023 ikke alene skal opstille et måltal og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan, men tillige skal opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Der er også indført skærpede krav til oplysning om de konkrete tiltag og specifikke handlinger, virksomheden har gjort for at opnå sit måltal. Det er en generel betingelse, at virksomheden foretager sig aktive handlinger for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen.

Reglerne omfatter alle statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, samt de store danske virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C.

En modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab, kan blive omfattet af reglerne, hvis der er tale om en modervirksomhed for en koncern, der sammenlagt opfylder kriterierne for at være en stor virksomhed. Dette vil være tilfældet, hvis koncernen, som modervirksomheden indgår i, sammenlagt overskrider størrelsesgrænserne for, hvornår en virksomhed er omfattet af reglerne. Beregningen af, om en modervirksomhed er stor, skal foretages på koncernniveau, når modervirksomheden udarbejder koncernregnskab.

Ved en ligelig kønsfordeling forstås en fordeling på 40/60 pct. af kvinder/mænd eller det antal, som kommer tættest på 40 pct. uden at overstige 40 pct. Erhvervsstyrelsen oplyser som eksempel, at en virksomhed med en bestyrelse på 3 medlemmer vil have en ligelig kønsfordeling ved at have ét kvindeligt medlem og to mandlige medlemmer eller omvendt dvs. en 33,33 pct./66,67 pct. fordeling. Det er uden betydning, om det er kvinder eller mænd, der udgør 40 pct. eller 60 pct. Virksomheden har således ikke pligt til at opstille måltal eller udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn, når den har opnået en kønsfordeling, hvor begge køn er ligelig repræsenteret. Det bemærkes, at en virksomhed ikke har en ligelig fordeling, hvis virksomheden alene har kvinder i ledelsen.

Virksomhederne skal i ledelsesberetningen i årsrapporten redegøre for deres måltal for den kønsmæssige sammensætning af det øverste ledelsesorgan og deres måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Rapporteringen skal som udgangspunkt ske som en samlet redegørelse, så rapporteringen ikke sker flere forskellige steder i ledelsesberetningen. 

Rapporteringskravene har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Virksomheder, der har kalenderåret som regnskabsår, skal således første gang rapportere i forhold til de skærpede krav i forbindelse med årsrapporten for 2023. 

Erhvervsstyrelsen oplyser, at ændringerne skal fremme en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og på de øvrige ledelsesniveauer, herunder styrke rekrutteringsgrundlaget i virksomhederne. Hensigten er at øge gennemsigtigheden, således at der skabes et incitament for virksomhederne til at fremme en ligelig kønsfordeling. Hensigten er, at reglerne skal give virksomhederne fleksibilitet til selv at fastsætte måltal, der passer ind i virksomhedernes konkrete forhold, og respektere virksomhedernes ledelsesret og individuelle virksomheds- og brancheforhold.

Du kan finde Erhvervsstyrelsens vejledning her:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maltal-og-politikker-den-konsmaessige-sammensaetning-af-ledelsen-og-afrapportering-herom

Har du brug for rådgivning om de nye regler, kan du kontakte Ruth Caddock Hansen på rch@universadvokater.dk.

 

European Commission proposal for a new directive to combat greenwashing.

The European Commission published its proposal for a green claims directive on March 22, 2023. In recent times European countries, including Denmark, have also been developing their national laws and taking steps to accelerate the process at a national level.

The European Commission's proposal is known as the "Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims", and it aims specifically to regulate green claims and protect consumers from greenwashing and misleading environmental claims.

If the Directive is implemented, it will impose new obligations on businesses when making green claims. These obligations will apply in addition to general obligations under already existing advertising laws that claims must not be misleading.

The Directive provides, among other things, that before making any green claims, businesses must carry out a life-cycle assessment based on widely recognised scientific evidence (where possible). The assessment must then be made available to consumers and for independent verification.  Businesses must keep the life-cycle assessment under review and update it either when the science evolves or, as a minimum, after 5 years.  There is also a new provision related to the regulation of mission statement claims which, if implemented, will mean that when a business decides to make a mission statement claim about how it intends to improve its environmental impact, it must set a deadline for when it intends to complete the mission.

In Denmark, the Marketing Practices Act already regulates this area and violation of the relevant provisions of the Act is punishable by fine. The Consumer Ombudsman plays an important role in enforcing the rules in the Act that regulate greenwashing. In 2021 the Consumer Ombudsman published a Quick Guide for businesses on environmental marketing as part of its efforts to combat misleading greenwashing in Denmark.

The Consumer Ombudsman investigated several companies use of green claims in 2022 and emphasised that when a company uses green claims in its marketing, for example by claiming that its products are less harmful to the environment than other products, the company must be able to document its claims.

Whilst the Consumer Ombudsman has responsibility for investigating alleged greenwashing cases in Denmark, financial sanctions can only be imposed by the Courts following a police investigation and trial. Whilst the Consumer Ombudsman did not report any greenwashing cases to the police in 2022, the increasing focus on the regulation of environmental marketing means that it can only be a matter of time before a police report is made in a greenwashing case in Denmark.

You can access the Consumer Ombudsmans Quick Guide in Danish here:

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/56731/kvikguide-om-miljoemarkedsfoering.pdf

If you would like advice about compliance with marketing law, please contact Ruth Caddock Hansen at rch@universadvokater.dk

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Sekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alexander Hoyer Olsen
Advokatstuderende
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Laura Vrbovci Damgaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign