English

Identifikation

universadvokater  I/S

v/advokaterne
Jørgen Pedersen
Gitte Nedergaard
Claus Olsen
David Hermansen

CVR nr. 44278928

Vestergade 3
DK-8000 Aarhus C

Havnepladsen 2A
DK-5700 Svendborg

+45 89 34 35 36
mail@universadvokater.dk

Klientbankkonti

Vi har faste klientbankkonti i Middelfart Sparekasse og Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs er indskyderne dækket i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10.000.000 euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Beskikkelse

Firmaets advokater er beskikket som sådan af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Medarbejdere i universadvokater med titlen juridisk konsulent har en juridisk kandidatuddannelse, men ikke advokatbestalling, ligesom de ikke er advokatfuldmægtige autoriseret under en bestemt advokat.

Ansvarsforsikring og garanti

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti iht. Advokatsamfundets regler.

Ansvarsforsikringen, der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves, er tegnet hos og garanti er stillet af HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø under police nr. 156-08657898-14000.

Klagemulighed

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover reguleres vores virksomhed af de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af hvervet som advokat, finder du på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Er du som klient utilfreds med vores rådgivning eller med det afkrævede salær, kan du indgive klage til Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
33 96 97 98
(www.advokatnaevnet.dk).

Vi foreslår dog, at du indledningsvist retter henvendelse til den advokat, du ønsker at klage over, eller til en af universadvokaters partnere.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

Cookies på hjemmesiden

universadvokaters hjemmeside bruger cookies.

Vi bruger egne og tredjeparts cookies, herunder CloseNews og PHPSESSID, som vi anvender til statistik og til at optimere hjemmesiden ud fra de præferencer, der registreres.

Cookies giver os dermed et overblik over besøg på hjemmesiden, således at vi løbende kan målrette og optimere hjemmesiden i forhold til den enkelte brugers behov og præferencer. Sidens cookies registrerer blandt andet, om du tidligere har besøgt hjemmesiden og hvilket sprog og hvilke emner, du vælger.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved henvendelse til mail@universadvokater.dk..

Eventuel øvrig henvendelse vedrørende universadvokaters cookiepolitik bedes venligst rettet til  samme mailadresse.

Persondatapolitik

Persondatapolitiken gælder i relation til såvel erhvervs- som privatklienter.

1.   Ansvar for dine persondata

Dataansvarlig er universadvokater I/S, Vestergade 3, DK-8000 Aarhus.

Henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske til mail@universadvokater.dk.


2.   Oplysninger, der indsamles og behandles

En aftale med universadvokater om advokatbistand indebærer, at vi behandler de persondata, som du og måske andre overgiver til os ved sagens oprettelse og eventuelt senere. Det vil typisk være data som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og bankoplysninger.

Når du og andre besøger vores hjemmesider, indsamler vi via cookies data om navigationen på siderne for at vi kan se, hvilke afsnit af hjemmesiderne, der er størst interesse for.

 
3.   Formål med behandling af persondata

De persondata, du afgiver til os, bruges til forskellige formål afhængig af, hvad din henvendelse drejer sig om, fx

 • til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med sagsbehandling
 • til at optimere vores hjemmeside og
 • til at sende dig oplysninger, du har bedt om.

 
4.   Retsgrundlaget for behandling af persondata

Vi behandler persondata på basis af et af følgende retsgrundlag:

Opfyldelse af en kontrakt

Når du indgår en aftale med os om advokatbistand, behandler vi dine persondata, fordi det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Uden disse data, forhindres vi i at bistå dig.

Legitim interesse

Når du beder os om at tage kontakt til dig, fx via ”Spørg hvad det koster”-formularen på en af vores hjemmesider, behandler vi de persondata, du afgiver, fordi de er nødvendige for at kunne kontakte og rådgive dig.

Vi bruger ikke dine persondata til andet end den ønskede kontakt og rådgivning. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan gøre det ved henvendelse til e-mailadressen mail@universadvokater.dk.

Overholdelse af en retlig forpligtelse

Vi videregiver dine persondata i tilfælde, hvor vi i øvrigt er forpligtet til det ifølge lov. 

Samtykke 

Når du har givet udtrykkeligt samtykke til en konkret behandling, vil vi behandle dine persondata på denne baggrund. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til os. 

5.   Videregivelse af persondata

universadvokater videregiver i forbindelse med sagsbehandling i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, relevante persondata til domstole, modparter, forsikringsselskaber, banker, revisorer og andre af dine samarbejdspartnere samt offentlige myndigheder.

 
6.   Tidsrum for opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun persondata i den periode, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til sagen eller lovgivning. Derefter sletter vi dem.

 
7.   Dine rettigheder

Du har ret til at

 • modtage oplysning om, hvilke data universadvokater har registreret om dig
 • få sådanne data berigtiget, hvis de er urigtige
 • modtage en kopi af de persondata, der behandles
 • få dine persondata slettet, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig
 • anmode universadvokater om begrænsning af behandlingen af dine persondata til det nødvendige
 • anmode os om at indstille udsendelse af markedsføringsmateriale til dig
 • i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, modtage dine persondata og til at få overført dine persondata til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt
 • indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • tilbagekalde dit samtykke, hvis vi behandler dine persondata på basis af dit samtykke.

Henvendelse vedrørende dine rettigheder kan ske til e-mailadressen mail@universadvokater.dk.

 
8.   Andre hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. universadvokaters persondatapolitik gælder kun for egne hjemmesider.

VÆR FORSIGTIG MED INFORMATION PÅ HJEMMESIDER

Vores hjemmesider er ingen undtagelse.

Det, du læser på vores sider, er typisk den meget korte og ufuldstændige beskrivelse af en måske meget kompleks problemstilling, og de svar, du finder, er under alle omstændigheder generelle. De kan ikke tage højde for detaljerne i din helt konkrete situation.

Hertil kommer at informationen kan være forældet i det øjeblik, du læser den.

Kontakt os for at få et individuelt og sikkert svar. Det svar står vi inde for.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Juridisk konsulent
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign