+45 82 82 81 81

Identifikation

UNIVERSADVOKATER I/S
Advokaterne
Jørgen Pedersen og Gitte Nedergaard
CVR nr. 38140523
Vestergade 5, 1.
8000 Aarhus C
+45 82 82 81 81
mail@universadvokater.dk

Internationale bankoverførsler

Middelfart Sparekasse
Iban:             DK06 1687 3222 973 898
Swift:            MISPDK21  

Beskikkelse

Firmaets advokater er beskikket som sådan af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 - 16,3 KB

Klientbankkonti

Vi har faste klientbankkonti i Middelfart Sparekasse og Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs er indskyderne dækket i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10.000.000 euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Ansvarsforsikring og garanti

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti iht. Advokatsamfundets regler.

Ansvarsforsikringen, der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves, er tegnet hos og garanti er stillet af HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø under police nr. 156-08657898-14000.

Pas på

Vær forsigtig med at handle alene ud fra de artikler mv., du læser på disse sider. Artiklerne er generelt formuleret og tager ikke højde for dine individuelle forhold, ligesom lovgivning og retspraksis kan have ændret sig, siden et indlæg blev skrevet.

Klagemulighed

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover reguleres vores virksomhed af de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af hvervet som advokat, finder du på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Er du som klient utilfreds med vores rådgivning eller med det afkrævede salær, kan du indgive klage til Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
33 96 97 98
(www.advokatnaevnet.dk).

Vi foreslår dog, at du indledningsvist retter henvendelse til den advokat, du ønsker at klage over, eller til en af UNIVERSADVOKATERs partnere.

Hvor finder jeg noget om  
  ?