Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem tilOK, forstået
Lige nu:
T: (+45) 82 82 81 81
22. februar 2019

Ny lov om forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 trådte en ny lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven kommer på baggrund af et nyt EU-direktiv, og den samler en række regler vedrørende forretningshemmeligheder og tilføjer en række væsentlige ændringer.

I forbindelse med den nye lov afskaffes samtidig markedsføringslovens § 23, hvorfor man skal være opmærksom på, at der i kontrakter ikke længere skal henvises til denne, men i stedet til den nye lov.

Loven viderefører store dele af retstilstanden, hvoraf indholdet af begrebet forretningshemmelighed videreføres. En forretningshemmelighed defineres som oplysninger, der er hemmelige, har en handelsværdi og er underkastet rimelige hemmeligholdelsesforanstaltninger. Dette stemmer overens med indholdet af det tidligere anvendte begreb erhvervshemmelighed, der var fastlagt igennem retspraksis.

Der er med den nye lov indført en række bestemmelser, der giver en bedre beskyttelse. Herunder gjaldt der før, efter markedsføringsloven, et forbud for ansatte mod at videregive forretningshemmeligheder i op til 3 år efter fratrædelsen. Denne 3-års grænse er ikke videreført i den nye lov, hvorfor udgangspunktet er, at dette nu gælder tidsubegrænset.

 

6-måneders søgsmålsfrist

En betydelig ændring er den nye frist på seks måneder for at indgive en sag til domstolene om midlertidigt eller endeligt forbud eller påbud, tilbagekaldelse, fratagelse af den krænkende egenskab og/eller tilintetgørelse. Denne 6 måneders frist begynder at løbe, når den virksomhed, der er indehaver af forretningshemmeligheden, har fået et sådant kendskab til krænkelsen, at virksomheden har tilstrækkeligt grundlag til at indlede sagen.

Det er derfor vigtigt at have en procedure i forhold til sager om forretningshemmeligheder, så man ikke risikerer at overskride fristen og dermed afskære sig selv fra at anlægge sagen.

 

Nemmere at opnå midlertidigt forbud/påbud

Betingelserne for at opnå et midlertidigt forbud eller påbud lempes, idet et af kravene for at opnå midlertidigt forbud/påbud fjernes. Det er ikke længere en betingelse, for opnåelse af midlertidigt forbud/påbud, at virksomhedens ret ville forspildes ved anlæggelse af en almindelig sag.

 

Erstatning og sanktion

Ved overtrædelse af loven er muligheden for at opnå erstatning forbedret, så indehaveren af forretningshemmeligheden nu kan inddrage krænkerens fortjeneste ved opgørelsen af erstatningskravet. Det er ikke længere nødvendigt at påvise et bestemt tab for at opnå erstatning, men det skal alene sandsynliggøres, at der er sket et tab. Der er også mulighed for at få godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

Domstolene får herudover mulighed for at uddele tvangsbøder ved overtrædelse af midlertidige forbud/påbud, og der bliver åbnet mulighed for at offentliggøre domme om krænkelser af forretningshemmeligheder.

 

Dudal Webdesign